۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
English
صفحه اصلی
1398/04/02 جلسه بررسي مشكلات شهرستان با حضور معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري برگزار گرديد
جلسه بررسي مشكلات شهرستان با حضور معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري برگزار گرديد

بشرويه شهرستاني كمترتوسعه يافته كه نيازمند اعتبارات بيشتراست

علي شفيعي سرپرست فرمانداري شهرستان بشرويه درجلسه بررسي مشكلات شهرستان كه باحضورمهندس ميرجعفريان معاون هماهنگي امورعمراني استانداري خراسان جنوبي برگزارشده بودگفت: بشرويه داراي26هزارنفرجمعيت شهري وروستاييست كه ازاين تعداد19هزارو300نفرجمعيت شهرو7هزارنفرجمعيت روستايي هستندكه جمعيت شهري دربشرويه75درصدوجمعيت روستايي25درصداست.

سرپرست فرمانداري شهرستان بشرويه اظهاركرد: جايگاه كشاورزي بشرويه دراستان با27هزارهكتارسطح زيركشت محصولات كشاورزي مطرح است ومامقام اول درمحصولات زراعي ومقام دوم محصولات باغي را دراستان داريم واقدامات خوبي دربخش كشاورزي انجام شده است.

وي گفت: دربشرويه530منبع آبي شامل چاه موتورها،چشمه هاوقنوات داريم كه اقدامات مناسبي درزمينه بهره وري آب انجام شده وكاهش مصرف به حداقل مقدارممكن رسيده است.

شفيعي بااشاره به آثارتاريخي وطبيعي بسياردرشهرستان بشرويه افزود: درشهرستان22هكتاربافت تاريخي منحصر بفرد وزنده است وبا توجه به اينكه مردم درسالهاي اخيرهمكاري خوبي درزمينه سرمايهگذاري حوزه ميراث فرهنگي داشته اند اعتبارات بيشتري درنظرگرفته شده ونمايندگي آن به اداره ارتقايابد.

وي همچنين بابيان اينكه درچندسال اخيرچندمعدن درشهرستان فعال شده ادامه داد: تامين زيرساختهاي مربوط به معادن سولفاتسديم وسرب وروي اكنون مورد توجه است چراكه زيرساخت گازوبرق نداريم.

سرپرست فرمانداري شهرستان بشرويه ادامه داد: دربخش صنايع نيزدرچندسال اخيرازمحل اشتغال روستايي حدود23ميليارد تومان جذب شدوتعداد5واحدراه اندازي گرديد.

شفيعي اظهارداشت: دربحث راه متاسفانه دربشرويه يك مترطول راه دوبانده نداريم و

راه هاي فعلي نيزباكيفيت پايين است كه درچندسال آينده دربرخي مسيرهاهمچون بشرويه طبس قابل عبورومرورنخواهدبود.

سرپرست فرمانداري شهرستان بشرويه گفت: دوراه مواصلاتي بشرويه به طبس ازخدافريد كه هرسال بااعتباركمي كه داردنميتوان اقدامي انجام داد وراه بشرويه به بجستان نيزمسيرپيشنهادي است كه مسيرزائران ازسمت طبس به مشهدمقدس را100كيلومتركوتاهترميكند.

وي گفت: زمين براي واگذاري دربشرويه وارسك نداريم وعليرغم وجود60الي70هكتارزمين امكان واگذاري وجودنداشته وهمين امرموجب افزايش سه تاچهاربرابري هزينه مسكن درشهرستان شده واگراين امرادامه پيداكندقطعامشكلات بسياري رابه وجودخواهدآورد.

شفيعي باتاكيدبراينكه مشكل مادرسرانه هااست واعتبارات مادرشهرستان كم است افزود: متاسفانه بعضي ازپروژه هادرشهرستان بيش از10سال است كه به دليل كمبوداعتبارنيمه تمام باقي مانده است.

سرپرست فرمانداري شهرستان بشرويه گفت: مادربشرويه يكسالن استانداردبراي برگزاري مسابقات ورزشي درشهرستان نداريم.

وي گفت: دومجتمع كشاورزي شهرستان شامل مجتمع گلخانهاي ودامپروري زيرساختهاي اوليه ندارندوازسفررياست جمهوري11ميلياردتومان اعتباربراي آن درنظرگرفته شدكه متاسفانه5ميلياردتومان اختصاص پيداكرد.

شفيعي بيان داشت: درزمينه امكانات آموزشي درآموزش وپرورش نيزكمبودهايي داريم.

 

ميرجعفريان معاون هماهنگي امورعمراني استانداري خراسان جنوبي نيزدراين نشست گفت: براي مشكلات بشرويه وتكميل پروژه هاي نيمه تمام آن پيگيري جدي صورت خواهد گرفت.

ميرجعفريان لازمه تكميل پروژه هاي بهداشت ودرمان شهرستان رانيزپيگيري مجدانه ازطريق اعتبارات ملي دانست وافزود: دراين خصوص بايدازظرفيت نماينده مجلس استفاده شود.

ميرجعفري انگفت: ظرفيتهادربخش گردشگري وبافت تاريخي بشرويه بسياراست وباحداقل هزينه هاميتوان زمينه اشتغال ودرآمدرابه شهرستان آورد.

معاون امورعمراني استانداري خراسان جنوبي همچنين بيان داشت: زيرساختهاي حمل و نقل درشهرستان بشرويه بايدمطابق ديگرشهرستانهاباشدوباهمت تمام مسئولان بايدازحداكثرظرفيتهاي ملي واستاني دربهبود راه هاي مواصلاتي شهرستان استفادهكنيم.

وي تاكيدكرد: نيازاست پروژه هاي نيمه تمامشهرستان بصورت ويژه پيگيري شود،وهمچنين بشرويه نيازبه تعريف راهها وترميم راههاي موجوددارد.

ميرجعفريان گفت: زيرساخت هاي ورزشي رابايدبراي جوانان فراهم وحداقل هارادركمترين زمان احداث كرد.

معاون امورعمراني استاندارگفت: پروژه هاي بشرويه دربخش ورزش وجوانان راتكميل ميكنيم واميداست تاهفته دولت سال آينده اين پروژه ها تكميل شود.

وي افزود: عمده پروژهه اي ورزش وجوانان ملي است وبايد پيگيراعتبارات ملي بودوسهم استان هم براساس اولويت ها تزريق خواهدشد لذاپروژه هاي ورزشي را اولويت بندي ميكنيم تاحداقل يك پروژه نيمه تمام ورزشي دربشرويه تكميل شود.

معاون هماهنگي امورعمراني استانداربيان داشت: درحوزه راه وشهرسازي تاكيدبرمديريت شهري است وبايدشهررابراي آيندگان ونسل هاي جوان ساخت واميد داريم تاشهربشرويه بامشاركت مسئولين بومي مشكلات زمين راحل كرده،وفضاهاي شهررابه حداكثردرآمد رساند.

ميرجعفريان اظهاركرد: ساختمان هاي اداري وفرهنگ وارشاد نيزدرراستاي خدمات فرهنگي جامعه است وبايدسريعترتكميل شود‌.

وي همچنين خواستاراجراي هرچه بيشترپروژه هاي نوين آبياري دربخش كشاورزي شد.

معاون عمراني استانداري خراسان جنوبي اظهاركرد: محدوديت بافت تاريخي درساخت وسازبايدهرچه سريعترتعيين تكليف شود.

ميرجعفريان همچنين خواستارحل مشكل كمبود زمين درشهرارسك وبشرويه شد وافزود: مسئولان براي تامين زمين كمك كرده ومسكن محرومين هرچه سريعتربايدساخته شود.

 

  
تعداد بازدید: 64
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal